Hämeen Wanhan Linnan Kilta ry

Hämeen Wanhan Linnan Kilta ry:n säännöt

Kuva: Sanni Hallanvaara 2005

1 §
Yhdistyksen nimi on Hämeen Wanhan Linnan Kilta ja sen kotipaikka on Hämeenlinnan kaupunki.

2 §
Yhdistyksen tarkoituksena on Hämeen vanhan linnan ja sen lähiympäristön historiallisten arvojen säilyttäminen ja tunnetuksi tekeminen. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys tekee aloitteita linnan rakennushistorian selvittämiseksi, sen asukkaiden elämän tutkimiseksi sekä rakennusten ja lähiympäristön kiinnostavuuden ja käytön lisäämiseksi historialliselta pohjalta. Yhdistys tukee mahdollisuuksiensa mukaan taloudellisesti ja muutoin edellä mainittuja hankkeita ja niiden tulosten yleistajuista esittämistä yleisölle. Yhdistys voi järjestää seminaareja, esitelmätilaisuuksia sekä eri historiallisten aikakausien kulttuuria ja elämäntapoja esitteleviä tapahtumia ja retkiä sekä juhlia.

3 § 
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja. Yhdistys voi järjestää myyjäisiä, toimeenpanna asianomaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä, järjestää juhlia, valmistuttaa ja myydä matkamuisto-esineitä sekä harjoittaa julkaisutoimintaa. Yhdistys voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta. Yhdistyksen tarkoituksena ei ole tuottaa jäsenistölleen minkäänlaista taloudellista hyötyä.

4 §
Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, jotka hyväksyvät yhdistyksen tarkoituksen. Yhdistyksen varsinaiset jäsenet ovat joko:
a)  vuosijäseniä, jotka vuosittain maksavat syyskokouksen vahvistaman    
     jäsenmaksun,
b)  kantajäseniä, jotka maksavat hyväksymishetken jäsenmaksun 
     kymmenkertaisena.
Yhdistykseen voi kuulua myös kunniajäseniä eli henkilöitä, joita yhdistys haluaa kutsullaan kunnioittaa. Kunniajäsenet eivät maksa jäsenmaksua.

5 §
Yhdistyksen hallitus hyväksyy hakemuksesta vuosi- ja kantajäsenet yhdistykseen. Kunniajäsenet kutsuu yhdistyksen kokous hallituksen esityksestä.

6 §
Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka on ilmoittanut erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Jäsen, joka kaksi vuotta peräkkäin on laiminlyönyt jäsenmaksunsa suorittamisen, katsotaan yhdistyksestä eronneeksi. Hallitus voi erottaa yhdistyksestä jäsenen, jos jäsen on muutoin jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän yhdistykseen liittymällä on sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa tai yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

7 §
Yhdistyksen hallituksen muodostavat yhdistyksen syyskokouksen valitsemat puheenjohtaja, jota kutsutaan myös yhdistyksen puheenjohtajaksi, varapuheen-johtaja ja yhdeksän (9) muuta jäsentä. Puheenjohtajan ja  varapuheenjohtajan toimikausi on yksi vuosi. Hallituksen muut jäsenet valitaan kolmeksi vuodeksi, kolmen jäsen ollessa vuosittain erovuorossa.

8 §
Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään viisi (5) muuta jäsentä on saapuvilla. Hallituksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet äänestyksessä annetuista äänistä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

9 §
Hallitus voi ottaa ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan tai muita tarpeellisia toimihenkilöitä sekä asettaa pysyviä tai määräaikaisia toimikuntia. Hallitus voi jakaantua valiokuntiin erityisiä tehtäviä varten.

10 §
Yhdistys kokoontuu kevätkokoukseensa huhtikuussa ja syyskokoukseensa marraskuussa. Tarvittaessa voidaan pitää ylimääräisiä yhdistyksen kokouksia. Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella vuosi- ja kantajäsenellä yksi ääni. Kunniajäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Yhdistyksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Kevät kokouksessa käsitellään seuraavat asiat
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja
    tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen esityslista
5. esitetään vuosikertomus
6. esitetään edellisen vuoden tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto
7. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
    hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille ja
8. käsitellään hallituksen valmistelemat muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja
    tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen esityslista
5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksu
    seuraavalla kalenterivuodelle
6. valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja hallituksen jäsenet
    erovuoroisten tilalle
7. valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heidän varamiehensä seuraavaksi
    kalenterivuodeksi ja
8. käsitellään hallituksen valmistelemat muut kokouskutsussa mainitut asiat.
Yhdistyksen kokouksissa pidetään mahdollisuuksien mukaan esityksiä linnan historiaan liittyvistä asioista. Kysymys, jonka yhdistyksen jäsen haluaa saada kokouksen käsiteltäväksi, on esitettävä hallitukselle kirjallisesti vähintään 14 päivää ennen kokousta.

11 §
Ylimääräinen yhdistyksen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä 30 päivän kuluessa vaatimuksen esittämisestä.

12 §
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokous koolle vähintään kymmenen (10) vuorokautta ennen kokousta joko jäsenille postitetuilla kirjeillä, tai ilmoituksella yhdistyksen kotipaikkakunnalla sanomalehdessä. Muut tiedonannot yhdistyksen jäsenille toimitetaan samalla tavalla.

13 §
Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri tai hallituksen siihen erikseen määräämät henkilöt, aina kaksi yhdessä.

14 §
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Hallituksen allekirjoittamat tilinpäätös-asiakirjat sekä vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme (3) viikkoa ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien tulee antaa lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.

15 §
Näiden sääntöjen muutoksia sekä yhdistyksen purkautumista koskevat päätökset tehdään killan kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa joutuvat sen varat purkautumispäätöksen tehneen kokouksen päätöksellä joko Museovirastolle tai jollekin paikalliselle rekisteröidylle yhdistykselle, jonka tarkoituksena on Hämeen vanhan linnan vaaliminen, ja on varat käytettävä yksinomaan Hämeen vanhan linnan hyväksi.

Nämä säännöt on hyväksytty Hämeen Vanhan Linnan Kilta ry:n kokouksissa 16.4.2002 ja 21.5.2002 yksimielisesti.

Katso sivukartta

Hämeen Wanhan Linnan Kilta ry, PL 111, 13101 Hämeenlinna :: puh. 040- 776 5262
e-mail: kilta(ät)hameenvanhanlinnankilta.fi :: www.hameenvanhanlinnankilta.fi